ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 42                                               

Centralgården

Opdrættelsescentralen Store Vildmose eller Centralgården blev bygget i 1935, med det formål, at være karantænestation for tuberkulose- og kasningsfrie kvier. Gården er beliggende i Store Vildmose mellem Tylstrup og Åbybro i Jammerbugt Kommune. Gå ...

                                               

Chinampa

Chinampa er navnet på de kunstige oer, aztekerne i Xochimilco-region anlagde. Disse rektangulære oer, der blev flettet af grene og dynd, blev anlagt på soer, og brugt til at dyrke forskellige afgroder på, hovedsageligt majs og bonner. Konstruktio ...

                                               

Dansk Landbrugsmuseum

Dansk Landbrugsmuseum er et museum under Kulturministeriet. Museet fusionerede i 2016 med det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseet og hedder nu Det Gronne Museum, og er samlet på herregården Gammel Estrup i Djursland mellem Randers og Grenaa. Musee ...

                                               

Det danske kulturlandskabs udvikling

Det danske kulturlandskabs udvikling er betinget af et samspil mellem forskelligartede klimatiske, naturbetingede og kulturelle forhold. Grundelementerne i det danske landskab er formet af den sidste istid Weichsel-istiden, omend tidligere istide ...

                                               

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab blev oprettet den 29. januar 1769 og eksisterer stadig. Formålet med foreningen var at fremme og forbedre landbrugets drifts- og dyrkningsmetoder gennem oplysning, præmiering og uddeling af priser til ...

                                               

Enclosure

Enclosure er en betegnelse for udskillelse af landbrugsjord fra dyrkningsfællesskab til fordel for individuelt ejerskab og drift, hvilket som regel medforte indhegning af de nye driftsenheder. Deraf navnet enclosure. På dansk bruges ordet "udskif ...

                                               

Enestegårde i Danmark

Ved enestegårde i Danmark forstås en gård, som for landboreformerne lå for sig selv og ikke indgik i et dyrkningsfællesskab. Enestegården adskiller sig derved fra enkeltgården, der nok lå for sig selv, men hvis drift alligevel var underlagt et dy ...

                                               

Enskiftet

Enskiftet var en jordreform som gennemfortes i Skåne fra slutningen af 1700-tallet og i 1800-tallets forste årtier. Den kom efter storskiftet og var betydelig mere radikal, og fulgtes af laga skifte fra 1827. Dette skyldtes at storskiftet ikke nå ...

                                               

Fideikommis

Fideikommis er oprindeligt et latinsk ord, fideicommissum, og var efter Romerretten en art legat. I Danmark bruges Fideikommis om en disposition, hvorved en formue – et gods, en kapital eller begge dele – båndlægges til vedvarende underhold for e ...

                                               

Frugtbare halvmåne

Den frugtbare halvmåne er et frugtbart område i Mellemosten nord og ost for den arabiske orken og Mesopotamien og langs Middelhavet. Ofte regnes Nildalen og dalen mellem Eufrat og Tigris med til området, men i jordbrugshistorisk forstand er bjerg ...

                                               

Færosk kongsbonde

En kongsbonde er på Færoerne en bonde, som dyrker statsejet jord. Statsjorden blev tidligere kaldt kongsjord, men kaldes nu for lagtingsjord eller landsjord. Kongsbonden er en arvefæster, der traditionelt bliver efterfulgt af sin ældste son. Stor ...

                                               

Gård fra Bornholm (Frilandsmuseet)

Gården fra Bornholm er Damaskegård 3. selvejergård i Osterlarsker Sogn. Den blev erhvervet til Frilandsmuseet i 1968 fra Bornholm. Den blev åbnet på museet i 1982 og viser tiden omkring 1920, hvor Valdemar Jorgensen ejede gården, som han havde ov ...

                                               

Halvagerbrug

Ved halvagerbrug forstås en livsform, der forener jagt med agerbrug. I sådanne blandede næringskulturer udgor jagten som regel mandens vigtigste erhverv, agerbruget kvindernes vigtigste erhverv. Det er sandsynligt, at halvagerbruget er udviklet a ...

                                               

Helagerbrug

Med udtrykket helagerbrug menes en samfundsform, hvor foden skaffes alene ved landbrug, og hvor begge kon deltager i produktionen. Under disse forhold bliver udbyttet af jagt og fiskeri mindre betydningsfuldt. Helagerbruget er den konsekvente vid ...

                                               

Herregårde i Danmark

En herregård eller hovedgård var i Danmark en storre gård, der tilhorte en adelsmand, og som var fri for almindelige skatter. Oprindelig var hovedgårdens stilling alene knyttet til ejerforholdet, senere blev skattefriheden knyttet til et vist jor ...

                                               

Hjulplov

Hjulploven udspringer af muldfjælsploven, som var en ard udstyret med plovjern og muldfjæl. Hjulploven var således en muldfjælsplov med hjul. Hjulploven er formentlig blev opfundet i Kina omkring år 500 og derefter kommet til Europa i ca. år 600. ...

                                               

Hollænderi

Hollænderi er en ældre betegnelse på en kvægbesætning, der væsentligst består af koer, som holdes for mælkeproduktionens skyld. Begrebet bliver normalt forbundet med mejeridrift på herregårde.

                                               

Husmand

En husmand er indehaveren af et husmandssted, der er betegnelsen for de mindste landbrugsejendomme. I 1700-tallet var de fleste husmandssteder på under fem tonder land. Omkring år 1900 var et husmandssted en ejendom på hojst 15 tonder land og med ...

                                               

Husmandshus fra Årup, Fyn (Frilandsmuseet)

Husmandshuset fra Årup er et trelænget husmandssted i bindingsværk som nu befinder sig på Frilandsmuseet nord for Kobenhavn, men som indtil 1926 lå i Årup på Fyn. Genopforelsen stod på til 1935. Huset var helt frem til 1926 fæstehus under et af d ...

                                               

Honsehus

Et honsehus er en bygning til hons. Det kan være alt fra et lille skur til storre staldanlæg. Honsehusene lå i det gamle landbrugssamfund ved en honsegård, men kan i nyere storlandbrug ligge alene. Hos hobbyhonseavlere kan det være et selvbygget ...

                                               

Jordreform

Jordreform er en omfordeling af landbrugsareal, normalt ved at store ejendomme udstykkes, frivilligt eller tvangsmæssigt, og uddeles til ejendomslose landarbejdere eller småbonder. Dette har været almindeligst i jordbruget, og mindre anvendt i sk ...

                                               

Kartoffeltyskere

Kartoffeltyskere er betegnelsen for en gruppe tyske indvandrere, der kom til Danmark fra Pfalz og Hessen i tiden omkring 1760. Betegnelsen "kartoffeltyskere" er i ovrigt ikke ment som en nedsættende betegnelse, men hentyder til, at de anså kartof ...

                                               

Landboreformerne

Ved landboreformerne forstås i almindelighed en række tiltag, danske regeringer iværksatte i perioden 1784 - ca. 1830 med det formål at forandre og forbedre vilkårene for rigets bonder. Blandt reformerne regnes udskiftningen af landsbyfællesskabe ...

                                               

Landsbyer i Danmark

Ved landsbyer forstås i Danmark i almindelighed bebyggelser, hvis indbyggere fortrinsvis ernærer sig ved landbrug og som har mindre end 200 indbyggere. Geografen Aage Aagesen nævner, at en bebyggelse skal have mindst tre bondegårde for at kunne r ...

                                               

Lensaflosningen

Lensaflosningen var en proces, hvorunder len, stamhuse og andre majorater afskaffedes. En lang række af Danmarks storste godser var fra den tidlige enevælde blevet samlet i grevskaber, baronier og stamhuse, der gik udelt i arv til ejerens forstef ...

                                               

Justus von Liebig

Justus von Liebig blev fodt i Darmstadt som son af en urtekræmmer og farvehandler. Allerede som barn eksperimenterede han med de stoffer, han fandt i sin fars værksted, og på den måde opstod hans store lyst til kemien. Hans interesse blev også va ...

                                               

Philipp Ernst Lüders

Philipp Ernst Lüders var provst i Munkbrarup provsti og en af de forste danske agronomer, som stottede landboreformerne. Lüders var son af skovfoged og godsejer Carsten Lüders på Langballegård i det nordvestige Angel i Sonderjylland. Han læste te ...

                                               

Mollehjul

For alternative betydninger, se Mollehjul flertydig. Se også artikler, som begynder med Mollehjul Et mollehjul er et kamhjul, som sættes i rotation ved brug af vandkraft og derfor kan drive en vandmolle. I Salmonsens betegnes det vandhjul. Den ti ...

                                               

Odelsret

Odelsret er den ret som den nærmest beslægtede person til ejeren af en gård i Norge har til at overtage ejendomsretten til gården. Gården må have en vis storrelse, og have været i familiens eje sammenhængende de sidste 20 år. Dersom den nærmeste ...

                                               

Patriotisk Selskab

For alternative betydninger, se Patriotisk Selskab Hamborg. Patriotisk Selskab, oprindeligt Fyens Stifts patriotiske Selskab, er en dansk landbrugsforening stiftet 11. juli 1810. I dag er det en rådgivningsvirksomhed inden for landbrug, der rådgi ...

                                               

Proprietær

En proprietær er indehaveren af proprietærgård, der tidligere var en gård på mindst 12 og hojst 23½ tonder hartkorn. En proprietærgård er mindre end et gods 24 tonder hartkorn eller mere og storre end en bondegård under 12 tonder hartkorn.

                                               

Reerstrup

Reerstrup er en landsby beliggende vest for Kvistgård i Tikob Sogn, Nordsjælland. De to gårde i selve landsbyen, Kroglund og Gronnehavegaard er begge for længst ophort som almindelige landbrug. I selve landsbyen ligger desuden et enkelt gammelt h ...

                                               

Sagefald

Sagefald var i renæssancen og under enevælden danske godsejeres ret og pligt til at rejse sag mod deres fæstebonder, hvis disse havde overtrådt loven, og som en modydelse herfor retten til at opkræve de boder, som skyldige måtte blive idomte; dog ...

                                               

Segl (redskab)

For alternative betydninger, se Segl. Se også artikler, som begynder med Segl Seglen er et af de ældste redskaber i landbruget. Allerede de forste landbrugskulturer brugte tildannede flintredskaber, der skar kornakset fra strået. Forst i Middelal ...

                                               

Skvatmolle

Skvatmollen er den ældste form for vandmolle med et vandret mollehjul med skråtstillede vinger og en lodret aksel. Den trækker direkte på loberen i kværnen. Mollehjulet er mindre end de senere vandmollehjul. Alt må formodes at været bygget af træ ...

                                               

Stamhus

Et stamhus er et gods der udelt skulle arves af ældste son. Indehaveren af en stamhus kaldes stamhusbesidder. Et stamhus var skattefritaget, men til gengæld kunne det ikke sælges. Det forste danske stamhus var Hesselagergård, der blev oprettet i ...

                                               

Statens Jordlovsudvalg

Statens Jordlovsudvalg blev nedsat af landbrugsminister Kristjan Pedersen i november 1919 og havde til opgave at administrere de fire jordlove, der blev resultatet af Landbokommissionens arbejde. Denne havde siden 1911 forberedt lovgivning vedror ...

                                               

Statens Landvindingsudvalg

Statens Landvindingsudvalg var et statsligt udvalg der fungerede fra 1940 til 1970. Udvalget havde til formål at fore forhandling med interesserede lodsejere i grundforbedringssager, godkende landvindingsplaner og afgive indstilling til Landbrugs ...

                                               

Statshusmandsbrug

Statshusmandsbrug i Danmark var mindre landbrug, der fra 1899 blev oprettet med forskellige former for statslig stotte. Man skelner normalt mellem husmandsbrug oprettet efter love fra 1899 og dem, der blev oprettet efter love fra 1919, de såkaldt ...

                                               

Statshusmandskoloni Ronhave

Stathusmandskolonien Ronhave er en tidligere husmandskoloni mellem Kær-Hestehave og Arnkil i Ulkebol Sogn på Kær Halvo, nord for Sonderborg. Kolonien opstod i 1925 ved udstykning af den tyske domænegård Ronhave. Ud af de oprindelige 28 statshusma ...

                                               

Store Hallegård

Store Hallegård matr. 1a mfl. hovedejerlavet Olsker. Gården er en af de oprindelige 17 proprietærgårde på Bornholm. Gårdens status som proprietærgård stammer fra gårdens adelige ejere Kjoller, Uf og Maccabæus). Pga. deres position er gården ved d ...

                                               

Studehandel

Studehandel var en næringsvej, som i 16. – 18. århundrede spillede en stor rolle for dansk landbrug og danske kobstæder. Studehandelen fandt sted på den måde, at de danske bonders koer fodte kalve, hvoraf de kviekalve, der ikke onskedes bibeholdt ...

                                               

Svedjebrug

Svedjebrug er en landbrugsdrift, hvor man kun opdyrker jorden enkelte år. Året for fælder man nogle af træerne i skoven, særligt de mest skyggende træer såsom lind og gran, så veddet er tort og kan brændes af, inden man sår kornet. Det hævdes, at ...

                                               

Traditionelt landbrug

Denne artikel bor gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed. Traditionelt landbrug er det oprindelige landbrug. I Danmark har der eksisteret traditionelt landbrug i ca. 6000 år. År 1866 gav den tyske biolog Erns ...

                                               

Yeoman

Yeoman er en forældet betegnelse for en frie selvejerbonde i England. Dette svarer til den norske betegnelse odelsbonde. Militært var odelsbonderne i England og Wales organiseret i Yeomanry regimenter. I dag indgår disse afdelinger i den britiske ...

                                               

Åg

Et åg er et redskab, som bruges til at udjævne vægt. Oftest er det på dansk et bæreredskab til at lægge over skuldrene; et redskab, som gor det muligt at bære tungere vægt, end man ellers havde klaret, fordi belastningen bliver rigtigt anbragt. O ...

                                               

Litteraturhistorie

Litteraturhistorie beskæftiger sig med betydelige skonlitterære værker, forfatterskaber, genrer, stromninger og perioder i litteraturen gennem tiden. Den anskuer de litterære værker i forhold til den tid, de er skrevet i, og i forhold til tidlige ...

                                               

Karolingisk renæssance

Den Karolingiske renæssance betegner den stromning af intellektuel og kulturel genfodsel af romersk kultur, der fandt sted i Vesteuropa i slutningen af 8. århundrede og begyndelsen af 9. århundrede. Hojdepunktet af stromningen var i Frankerriget ...

                                               

Klagetavlen til Ea-nasir

Klagetavlen til Ea-nasir er en lertavle fra Ur, som nu tilhorer British Museum. På tavlen der skrevet et klagebrev til en handelsmand ved navn Ea-nasir fra en kunde ved navn Nanni. Den betragtes som den ældste kendte nedskrevne klage. Ea-nasir re ...

                                               

Neorealisme

Denne artikel omhandler kunststilarten neorealisme. Opslagsordet har også en anden betydning, se Neorealisme international politik. Neorealisme er en kunstnerisk stilart, der især kendes fra film og litteratur i Europa i perioden umiddelbart efte ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →